24 hours on-site

Battery replacement service

phone 089-485-2222

We have more than 70 branches.

Nationwide coverage soon.

เงื่อนไขการรับประกัน

1. บริษัทฯ รับประกันคุณภาพแบตเตอรี่ เฉพาะแบตเตอรี่ที่เสียหายเนื่องจากข้อบกพร่องในการผลิต โดยจะรับประกัน 18 เดือนสำหรับแบตเตอรี่ทุกรุ่น (6 เดือน สำหรับแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์) นับจากวันที่ลูกค้าซื้อแบตเตอรี่และเฉพาะแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้งานตามปกติ
2. ข้อยกเว้นการรับประกัน
     2.1 พ้นระยะเวลาการรับประกันที่กำหนด รวมทั้งการฉีกขาดของสติ๊กเกอร์รับประกัน
     2.2 ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุ ความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ เช่น ชาร์จหรือติดตั้งแบตเตอรี่ไม่ตรงขั้ว ขั้วสปาร์ค ขั้วละลาย เปลือกหม้อแตก รวมถึงการระเบิด เนื่องจากลองไฟโดยใช้สายไฟที่ขั้ว เขี่ยให้เกิดการสปาร์ค หรือถอดขั้วไม่ระวังทำให้ขั้วบวกแตะกับตัวถังรถ การแตกหรือการกระแทกจากภายนอกแบตเตอรี่
     2.3 การตกกระแทภ ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ และเหตุการณ์สุดวิสัยอื่นๆ
     2.4 การดัดแปลงหรือซ่อมแบตเตอรี่ ทำให้แบตเตอรี่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น เปลี่ยนถ่ายน้้ำกรดใหม่ เติมน้ำกรดเพิ่ม หล่อขั้วใหม่
3. การรับประกันนี้ จะไม่รวมถึงความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานผิดประเภทหรือการใช้งานไม่ถูกต้องดังต่อไปนี้้
     3.1 ประจุไฟเกินหรือโอเวอร์ชาร์จ (Over Charge) จากเครื่องชาร์จหรือไดชาร์จ เช่น แผ่นธาตุไหม้ ชาร์จจนน้ำกรดแห้ง
     3.2 จ่ายไฟเกินหรือปล่อยให้ไฟหมดเป็นเวลานาน (Over Discharge) เช่น จอดรถนานโดยไม่ได้้ใช้งาน รถมีไฟรั่ว ระบบชาร์จไม่ปกติ ไฟฟ้าลัดวงจร คราบขี้เกลือขึ้นแผ่นธาตุ แผ่นธาตุบวม
     3.3 การใช้งานนอกเหนือจากการสตาร์ทเครื่องยนต์ เช่น การเชื่อมเหล็ก
     3.4 ขาดการทำความสะอาดที่เหมาะสม จุกระบายอากาศอุดตัน อันทำให้เกิดการระเบิด แตกเสียหาย
     3.5 จัดเก็บแบตเตอรี่ไม่เหมาะสม หรือการเติมสารอื่นใดที่ไม่ใช่น้ำกลั่นบริสุทธิ์ในการบำรุงรักษาแบตเตอรี่ เช่น การเติมน้ำกรด ปล่อยให้น้ำกรดต่ำหรือสูงกว่าระดับที่กำหนด
     3.6 แบตเตอรี่เสียหายจากการติดตั้งแบตเตอรี่ที่ผิดวิธีหรือไม่เหมาะสม เช่น การผูกหรือมัดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม หรือการเชื่อมต่อสายไม่แน่น หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อที่มีคราบสนิมหรือผุกร่อน
     3.7 ติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีค่าความจุไม่เหมาะสมกับรถยนต์
     3.8 แบตเตอรี่ไฟอ่อน หรือ แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟกลับคืนและใช้งานได้ปกติ
4. ในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่สามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขการรับประกัน บริษัทจะชดเชยสินค้าให้เพียง 1 ครั้งหรือ 1 ลูกเท่านั้น โดยการรับประกันจะนับต่อเนื่องจากลูกแรก
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน หากไม่มีการติดสติ๊กเกอร์ หรือแสดงหมายเลขประกัน หรือแสดงวันที่ขายอย่างชัดเจนบนแบตเตอรี่
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า