เปลี่ยนแบตเตอรี่

นอกสถานที่ 24 ชม.

phone 089-485-2222

มีสาขามากกว่า 70 สาขา

ครอบคลุมทั่วประเทศเร็วๆ นี้

วิธีการบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

     1. วิธีอ่านค่าสัญลักษณ์ตาแมว (Indicator sign) และการจัดการที่จำเป็น
         สี่เขียว/สีฟ้า (ใช้ได้) : แบตเตอรี่ที่มีค่าความถ่วงจำเพาะและปริมาณของเหลวในระดับที่ดี สามารถใช้งานต่อไปได้
         สีแดง/สีดำ (เติมน้ำกลั่น/เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่) : ปริมาณของเหลวในแบตเตอรี่อยู่ในระดับไม่เพียงพอต่อการใช้งานควรทำการเติมน้ำกลั่นโดยทันที หากปริมาณของเหลวอยู๋ในระดับต่ำเป็นเวลานานอาจส่งผลให้แบตเตอรี่เสียหายได้ต้องทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยทันที
         สีขาว (การประจุไฟไม่เพียงพอ) : ค่าความถ่วงจำเพาะของแบตเตอรี่กำลังลดต่ำลงให้ทำการประจุไฟ แนะนำว่าหากไม่สามารถทำให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ให้ทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่
         1.1 ควรตรวจสอบสัญลักษณ์ที่แสดงในตาแมวอย่างละเอียดเป็นประจำ ว่าตาแมวแสดงสัญลักษณ์ สีแดง/สีดำ (เติมน้ำกลั่น/เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่) หรือไม่
         1.2 ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่อในกรณีที่ตาแมวแสดงสัญลักษณ์ สีแดง/สีดำ (เติมน้ำกลั่น/เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่) และห้ามทำการประจุไฟฟ้าในกรณีที่ตาแมวแสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวและควรทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยทันที
         *ตาแมวไม่ได้เป็นสัญลักษณ์แสดงประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ว่าสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้หรือไม่ แต่เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงค่าความถ่วงจำเพาะ (สภาพการประจุไฟฟ้า) และปริมาณของกรดในแบตเตอรี่ซึ่งการแสดงค่าดังกล่าวเป็นค่าจากตัวแทน 1 ช่องเซล จากทั้งหมด 6 ช่องเซล

     2. การทำความสะอาดแบตเตอรี่
         ควรทำความสะอาดโดยผ้าเปียก
         *ห้ามเช็ดด้วยผ้าแห้ง เนื่องจากเป็นสาเหตุของการเกิดประกายไฟจากไฟฟ้าสถิตทำให้เกิดการระเบิดได้
         *ห้ามทำความสะอาดโดยใช้น้ำยาทำความสะอาดหรือน้ำยาที่มีสารทำละลาย เช่น เบนซิน ทินเนอร์ ก๊าซโซลีน

     3. การตรวจสอบสายต่อขั้วและอุปกรณ์ยึดแบตเตอรี่
         3.1 กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์ยึดแบตเตอรี่และสายต่อขั้วว่าหลวมหรือไม่
         3.2 กรณีที่หลวม ให้หมุนน๊อตตัวเมียให้แน่น

     4. การเติมน้้ำกลั่นแบตเตอรี่
         การเติมน้้ำกลั่น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
         4.1 เตรียมน้้ำกลั่นสำหรับการเติมในแบตเตอรี่
                *ควรซื้อน้ำกลั่นจากร้านตัวแทนจำหน่ายแบตเตอรี่
         4.2 ทำการกำจัดไฟฟ้าสถิตโดยเช็ดเปลือกแบตเตอรี่ด้วยผ้าเปียก
         4.3 กรณีมีสติ๊กเกอร์ติดที่ฝาจุกให้ทำการลอกสติ๊กเกอร์ออกแล้วจึงคลายฝาจุกทั้ง 6 จุด แล้วดึงออก
         4.4 ทำการเติมน้ำกลั่นลงในช่องแบตเตอรี่จนถึงระดับเส้นสูงสุดที่กำหนดไว้
                *ห้ามเติมน้ำกลั่นเกินระดับเส้นสูงสุด
                *ห้ามเติมของเหลวหรือสารชนิดอื่นนอกเหนือจากน้ำกลั่นลงในช่องแบตเตอรี่
         4.5 ทำการขันฝาจุกกลับเข้าตำแหน่งเดิมทั้ง 6 จุด แล้วขันให้แน่น
         4.6 ทำความสะอาดแบตเตอรี่บริเวณที่มีรอยสกปรกจากของเหลวด้วยผ้าเปียก